STATUT FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU DEMOKRATYCZNEJ REPUBLIKI KONGA Z DNIA 3 GRUDNIA 2019 ROKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja na rzecz rozwoju Demokratycznej Republiki Konga, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Fundacją”, ustanowiona została przez Dominika Ebebenge, zwanego w dalszej części „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym
  przed notariuszem Michałem Błaszczakiem w Warszawie, w dniu 1 marca 2019 r., Rep. A Nr 4861/2019.
 2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku
  o fundacjach (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1491, ze zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu („Statut”).
 3. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i pieczęci.
 5. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§2

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 2. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, w szczególności w prowincji Ubangi Południowe w Demokratycznej Republice Konga.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa oraz inne podległe sobie jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą w ramach tworzonych przez siebie podległych jednostek organizacyjnych. 
 5. Fundacja może przystępować do spółek oraz tworzyć podmioty o innej formie prawnej.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub zbliżonym charakterze działania.

§4

Do sprawowania nadzoru nad Fundacją ze względu na jej cele statutowe właściwy jest minister właściwy do spraw zagranicznych.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§5

 1. Celem Fundacji jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju Demokratycznej Republiki Konga, w szczególności:
  a) ochrona środowiska naturalnego, w tym w szczególności ochrona klimatu na terenie Demokratycznej Republiki Konga,
  b) ochrona zasobów wodnych oraz dostępu do czystej wody dla mieszkańców Demokratycznej Republiki Konga,
  c) ochrona zdrowia,
  d) działanie na rzecz rozwoju i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Demokratycznej Republice Konga,
  e) rozwój stosunków naukowych, gospodarczych i kulturalnych między Polską a Demokratyczną Republiką Konga,
  f) popularyzacja wiedzy o Demokratycznej Republice Konga w Polsce,
  g) poprawa sytuacji materialnej oraz wyrównanie szans osób żyjących w trudnych warunkach w Demokratycznej Republice Konga,
  h) walka z wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność oraz ze względu na oddalenie od głównych ośrodków wiejskich,
  i) aktywizacja zawodowa, w szczególności walka z wykluczeniem zawodowym kobiet w Demokratycznej Republice Konga,
  j) rozwój zawodowy młodzieży i osób dorosłych w Demokratycznej Republice Konga,
  k) pomoc finansowa, socjalna, prawna i edukacyjna osobom z Demokratycznej Republiki Konga,
  l) rozwój przedsiębiorczości gospodarczej w Demokratycznej Republice Konga,
  m) promocja i organizacja wolontariatu w Polsce i Demokratycznej Republice Konga, 
  n) rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Polski i Demokratyczną Republiką Konga.
 2. Fundacja realizuje swoje cele w obszarach:
  a) ochrony środowiska i klimatu,
  b) ochrony zdrowia,
  c) edukacji,
  d) infrastruktury,
  e) rolnictwa,
  f) sportu i rekreacji.
 3. Fundacja realizuje swoje cele statutowe w Demokratycznej Republice Konga poprzez:
  a) pozyskiwanie finansowania na autorskie projekty od organizacji międzynarodowych oraz jednostek rządów państw działających w podobnym obszarze,
  b) pozyskiwanie finansowania na własne projekty od indywidualnych darczyńców,
  c) realizację projektów mających na celu zapewnienie dostępu do edukacji możliwie szerokiemu gronu dzieci i młodzieży,
  d) realizację projektów mających na celu zapewnienie dostępu do energii elektrycznej
  możliwie szerokiemu gronu mieszkańców,
  e) realizację projektów mających na celu poprawę infrastruktury drogowej i rzecznej,
  f) realizację projektów mających na celu poprawę wiedzy i umiejętności w zakresie rolnictwa,
  g) realizację projektów mających na celu poprawę wiedzy w zakresie ochrony środowiska.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK FUNDACJI

§6

 1. Majątek Fundacji stanowi jej Fundusz Założycielski w kwocie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  a) odsetek bankowych pochodzących ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Fundacji,
  b) dochodów z działalności gospodarczej,
  c) środków przekazywanych przez fundatora, niezależnie od kwoty określonej w § 6 ust. 1, 
  d) środków pozyskanych od organizacji międzynarodowych i komórek rządowych,
  e) środków pozyskanych od organizacji pozarządowych,
  f) środków pozyskanych od darczyńców indywidualnych,
  g) środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.
 3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 4. Składnikami majątkowymi Fundacji mogą być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane Fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości.
 5. Majątek Fundacji jest lokowany na kontach bankowych i w skarbowych papierach wartościowych.

§7

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz księgi finansowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§8

Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§9

 1. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji decyduje co do przyjęcia spadku i co do przyjęcia zapisu lub darowizny, które łączą się z obciążeniami lub przeznaczone są na konkretny cel.

§10

Dla zapewnienia ciągłości pracy Fundacji, Zarząd może postanowić o utworzeniu z dochodów Fundacji, funduszu rezerwowego, z którego będą pokrywane wydatki Fundacji w dalszych latach jej funkcjonowania. Wysokość potrąceń na fundusz rezerwowy oraz jego wysokość określa Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI 

§11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
  a) chów i hodowla pozostałych zwierząt 1.49.Z;
  b) gospodarka leśna i pozostała działalność, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych 2.10.Z;
  c) pozyskiwanie drewna 2.20.Z;
  d) pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych 2.30.Z;
  e) działalność usługowa związana z leśnictwem 2.40.Z;
  f) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;
  g) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z.
 2. Działalność gospodarczą prowadzi się w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną (zakład), bądź bezpośrednio przez samą Fundację, bądź we współpracy z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy
  działalności w stopniu umożliwiającym określenie jej przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 5. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Fundacji.
 6. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się składniki majątku Fundacji w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych.

ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

§12

 1. Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany „Zarządem” oraz Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana „Radą” lub „Radą Fundacji”.
 2. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundacje na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach.
 3. Zarząd składa się z 2 członków, w tym Prezesa Zarządu. 
 4. Pierwszy i każdy kolejny skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora. Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.
 5. Fundator może być członkiem Zarządu.
 6. Kadencja Zarządu wynosi 1 rok.
 7. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż 1 kadencję.
 8. Prezes Zarządu kieruje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§13

Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do jednoosobowej reprezentacji Fundacji.

§14

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 6. Szczegółowe zasady pracy Zarządu uregulowane są w regulaminie pracy Zarządu uchwalanym przez Zarząd.

§15

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
b) realizacja celów statutowych Fundacji,
c) opracowanie wieloletnich planów działania Fundacji oraz ich corocznych aktualizacji zawierających także plany finansowe Fundacji i realizacja tych planów,
d) powoływanie ciał doradczych (np. rad programowych) niebędących organami Fundacji, określając w uchwale o powołaniu ich skład oraz sposób i zakres działania, 
e) opracowanie regulaminu pracy Zarządu określającego organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu,
f) opracowanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
g) zatrudnienie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
h) podejmowanie decyzji o połączeniu Fundacji z inną fundacją.

§16

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości.

§17

 1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia swych obowiązków wynagradzani. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudnienia członków Zarządu ustala Zarząd.
 2. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również zatrudniać konsultantów oraz ich zespoły do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć.
 3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Fundację reprezentuje wybrany przez Zarząd pełnomocnik.

§18

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 2 do 10 członków i jest wybierana na 5-letnią kadencję. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada Fundacji.
  4.mRada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, w głosowaniu jawnym.
  5.mUchwały Rady Fundacji są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jej członków zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
 4. Rada Fundacji podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada Fundacji może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy
  członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 5. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady.
 6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§19

Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) ustalanie kierunków działania Fundacji,
b) ocena funkcjonowania Zarządu Fundacji,
c) zatwierdzenie rocznego planu działalności w zakresie zadań finansowych,
d) opiniowanie rocznego planu działalności,
e) zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności, w tym sprawozdania finansowego,
f) wyrażanie zgody na zbycie prze Zarząd majątku Fundacji.

ROZDZIAŁ VI
Likwidacja Fundacji

§20

Zmiany Statutu Fundacji, w tym zmiana celu Fundacji, mogą być dokonywane z inicjatywy Zarządu, na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji lub z innego uzasadnionego powodu.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji Zarząd podejmuje bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków Zarządu.
 3. Likwidację przeprowadza wybrany przez Zarząd likwidator.
  4.Środki majątkowe pozostałe po zakończeniu likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na cele zbieżne z celem Fundacji określonym w §6 lub też mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbieżnych celach z celem Fundacji. O przeznaczeniu tych środków decyduje jednomyślnie Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§22

 1. Fundacja składa całorocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 udostępnione jest do publicznej wiadomości.

§23

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy prawa o fundacjach.

§24

Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Fundator